Zintegrowany System Zarządzania

Czym jest System Zarządzania?

System Zarządzania opisuje sposób funkcjonowania oraz wewnętrznej organizacji
przedsiębiorstwa, w tym struktur i procesów w celu prawidłowego działania, zapewnienia
płynności i osiągania zamierzonych celów i wyników.

Obecnie nowoczesne systemy zarządzania działają zgodnie z cyklem PDCA, czyli Planuj,
Wykonaj, Sprawdź i Działaj. Systemy te działają zgodnie z normami ISO, w których struktura
wysokiego poziomu jest taka sama, ale obejmują one różne aspekty. Najbardziej powszechną i
stosowaną normą jest ISO 9001, czyli System Zarządzania Jakością.
Do innych popularnych Systemów Zarządzania nalezą:

Wdrożone Systemy Zarządzania odgrywają istotne role w przedsiębiorstwach, ponieważ jasno
standaryzują prace i procedury funkcjonowania w firmie oraz budują zaufanie zainteresowanych
stron.

Czym jest Zintegrowany System Zarządzania?

Zintegrowany System Zarządzania są to współdziałające ze sobą i uzupełniające się co
najmniej dwa Systemy Zarządzania w ramach jednej organizacji. Przykładem Zintegrowanego
Systemu Zarządzania może być połączenie systemów: Zarządzania Jakością (ISO 9001) i Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO/EIC 27001) czy Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001) oraz Zarządzania BHP (ISO 45001). Dzięki takiej synergii organizacja posiada możliwość zarządzania kluczowymi i głównymi procesami w sposób całościowy, bez tworzenia odrębnych procesów dla pojedynczych systemów.
Integracja wiele systemów przynosi wiele korzyści, a należą do nich m.in.:

 • dążenie do maksymalizacji efektywności i skuteczności systemów poprzez ich
  integrację,
 • oszczędność czasu i zasobów ze względu na integrację dokumentacji (nie ma
  konieczności tworzenie odrębnych dokumentów dla każdego systemu – główne
  dokumenty są zintegrowane i dotyczą wszystkich systemów),
 • mniejszy stopień skomplikowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania od wdrożonych
  pojedynczo systemów,
 • Oszczędność czasu do obsługi systemu,
 • Niższe koszty zintegrowanych audytów od pojedynczych dla każdej z norm.

Dzięki integracji kliku systemów, istnieje możliwość przeprowadzania zintegrowanych audytów,
które obejmują wszystkie posiadane systemy. Takie audyty znacznie usprawniają cały proces ze
względu na to, że jest przeprowadzany tylko jeden audyt a nie np. 3 dla każdego z systemów
osobno.

Zintegrowane Systemy Zarządzania mogą być wdrażane w organizacjach o dowolnej wielkości i
działających w różnych sektorach gospodarki. Głównym celem takich integracji jest obniżenie
kosztów operacyjnych oraz uproszczenie Systemu Zarządzania. Audyty przeprowadza się w
oparciu o taki sam zestaw dokumentacji, polityk, procedur i procesów, dlatego czas i koszt
certyfikacji takich organizacji jest relatywnie niższy od certyfikacji pojedynczych systemów
osobno.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *