Zasady Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością jest skutecznym i odpowiednim narzędziem, aby rozwijać działalność i móc sprostać stawianym wymaganiom w zakresie oferowanych wyrobów i usług. Norma ISO 9001:2015 oparta została o 7 zasad zarządzania jakością. Zasady te są istotne dla działania organizacji oraz przynoszą wymierne korzyści przy ich stosowani, a także służą pomocą przy osiąganiu założonych celów.

7 zasad zarządzania jakością:

 1. Orientacja na Klienta – Organizacja zależna jest od swoich Klientów, dlatego zalecane jest, aby jej działalność opierała się na  obecnych i przyszłych potrzebach oraz wymaganiach Klientów. Uwaga całej organizacji i jej działań powinna być zatem skupiona na Kliencie, ponieważ jest ona od niego zależna i to Klient jest głównym celem jej działalności. Oczekiwania i potrzeby Klientów powinny być na bieżąco rozpoznawane, spełniane oraz rozwijane. Zorientowanie działań Organizacji na klienta zwiększa udział w rynku, podnosi lojalność, podnosi dochody przedsiębiorstwa, a także daje stabilność prowadzonego biznesu.

Realizowanie tej zasady polega zatem na:

 • zrozumieniu potrzeb, oczekiwań i wymagań klienta
  • pomiarze zadowolenia klienta i działaniu w oparciu o wyniki pomiarów
  • powiązaniu celów organizacji z potrzebami, oczekiwaniami i wymaganiami klienta
  • podawaniu do wiadomości potrzeb, oczekiwań i wymagań klienta
  • zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientem
  • stosowaniu zrównoważ onego podejścia pomiędzy klientami i zainteresowanymi stronami
 1. Przywództwo – powodzenie prowadzonej działalności w dużym stopniu uzależnione jest od sposobu zarządzania i przywództwa w organizacji. W zarządzaniu jakością Najwyższe Kierownictwo pełni kluczową rolę, ponieważ to ono wyznacza cele i kierunki, w którym podąża przedsiębiorstwo, aby oferować najwyższą jakość. Zaleca się, aby kierownictwo tworzyło takie środowisko wewnętrzne, aby w pełni zaangażować personel w osiąganie celów organizacji. Powinna zostać opracowana misja i wizja organizacji, według której oraz zgodnie z którą załoga powinna postępować. Misja i wizja powinna obejmować systematyczne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów oraz ich spełnienie. Dobre przywództwo w organizacji powinno na bieżąco reagować na zmieniające się otoczenie, wprowadzać modyfikacje w strategi działania oraz sprawować ciągły nadzór nad realizacją założonych celów. Personel powinien być inspirowany i  motywowany do ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy, aby w jeszcze większym stopniu wpływać na rozwój organizacji. Najwyższe kierownictwo nieustannie powinno rozpoznawać zmieniające się oczekiwania klientów i podejmować kluczowe decyzje w odniesieniu do tych oczekiwań i wymagań.
 1. Zaangażowanie ludzi –  Personel organizacji jest najważniejszą jej częścią, zatem sukces organizacji osiągany jest dzięki odpowiedniemu zaangażowaniu ludzi. Ich zaangażowanie pozwala na wykorzystanie odpowiednich zdolności dla dobra organizacji. Pracownicy, którzy utożsamiają się z przedsiębiorstwem, nieustannie dążą do spełniania założonych celów, co przekłada się na wysoką jakość i w konsekwencji na osiągnięcie przez organizację sukcesu. Zmotywowani pracownicy na najwyższy poziomie realizują skomplikowane procesy, w efekcie których powstają określone wyroby wysokiej jakości. Należy dbać, aby pracownicy podnosili swoją wiedzę i kwalifikacje oraz wymieniali ze sobą doświadczenia, aby rozwijać siebie oraz wiedzę organizacyjną i kluczowe kompetencje. Na odpowiednie zaangażowanie ludzi może mieć wpływ: motywacja, kultura w organizacji, praca zespołowa, a także dobra komunikacja wewnętrzna. Personel, który jest doceniany i zaangażowany w rozwój firmy podejmuje wyzwania mające wpływ na rozwój i doskonalenie organizacji.
 1. Podejście procesowe – Organizacja osiąga lepsze wyniki, a także posiada lepszą efektywność, gdy jej działania oraz zasoby z nimi związane zarządzane są w sposób procesowy. Aby była możliwość skutecznego funkcjonowania, należy zidentyfikować, a następnie odpowiednio zarządzać ściśle ze sobą powiązanymi procesami. W wielu przypadkach, wyjście jednego procesu będzie stanowiło wejście do kolejnego. Wzajemne oddziaływanie między tymi procesami oraz systematyczna ich identyfikacja i zarządzanie nazywane jest „podejściem procesowym”. Organizacja stosując to rozwiązanie, koncentruje swoje poczynania na realizacji procesów. Podejście procesowe pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów, optymalizowanie przebiegu procesów, a także rozwój wiedzy organizacyjnej, umiejętności i kompetencji. Zwiększa to w dużym stopniu i systematyzuje sprawność funkcjonowania, co w efekcie przekłada się na satysfakcję klienta.
 1. Doskonalenie – definicją doskonalenia jest ciągła poprawa i ulepszanie swoich działań. Zalecane jest, również wymagane przez Normę ISO 9001:2015, aby organizacja określała i wybrała odpowiednie możliwości doskonalenia, a także wdrożyła działania mające na celu spełnienie wymagań klienta. Doskonalenie zatem powinno być jednym z założonych celów w organizacji, gdyż stanowi ono podstawę do prawidłowego funkcjonowania i spełniania wymagań klientów. Cel ten powinien być istotny z punktu widzenia organizacji, realny, mierzalny i możliwy do osiągnięcia. Doskonalenie w zarządzaniu jakością ma na celu rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów, a także zapobieganie, aby nie powtarzały się one w przyszłości.
 1. Podejmowanie decyzji na podstawie dowodów – podejmowanie trafnych i skutecznych decyzji powinno opierać się na konkretnych dowodach i faktach oraz analizie danych i informacji. Pozwoli to wówczas na maksymalizację produktywności, minimalizacje strat a także poprawę konkurencyjności i zwiększenie udziału w rynku. 
 1. Zarządzanie relacjami – aby odnieść sukces oraz sprawnie funkcjonować, organizacja powinna dbać o dobre relacje ze swoimi partnerami biznesowymi i zainteresowanymi stronami. Zrozumienie ich potrzeb i oczekiwań, a także celów i wartości pozwoli na stabilny i sprawny przepływ towarów i usług. Wzajemne dobre relacje pozwolą na efektywną współpracę oraz obustronne doskonalenie w realizacji własnych działań.