Logo RnD.Aero

Wdrożenie ISO 45001

System zarządzania BHP

Bezpieczeństwo powinno być priorytetem każdego podmiotu.  Wdrożenie ISO 45001 pomaga skutecznie zapobiegać wypadkom i ograniczyć zagrożenia dla bezpieczeństwa, a także zwiększyć higienę pracy – wszystko to dla wzrostu standardów i  poprawy wizerunku każdej firmy. Nie bez znaczenia jest również fakt, że zdrowie i komfort pracowników przekłada się na wydajność pracy oraz efektywne działanie, zapobiegając przestojom spowodowanym brakiem kadry, zwiększając zyski i prestiż przedsiębiorstwa.

ISO 45001 – czym jest?

ISO 45001 to norma o znaczeniu międzynarodowym, która określa wymogi dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Jej celem jest pomoc w zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy, odnoszącego się zarówno do pracowników, jak również wszystkich pozostałych osób powiązanych z podmiotem. Wdrożenie wymagań ISO 45001:2018 sprawia, że zmniejsza się ryzyko naruszenia zdrowia fizycznego i psychicznego, poprzez minimalizację zachorowań pracowników na choroby zawodowe oraz spadek liczby wypadków przy pracy.

Należy zaznaczyć, iż ISO 45001:2018 zastępuje stosowaną na szeroką skalę normę OHSAS 18001, która obowiązywała do 11 września 2021 r. 

System Zarządzania BHP

Rozwój gospodarczy i dynamicznie rozwijający się przemysł sprawił, że konieczne jest stosowanie wielu norm i dostosowywanie poszczególnych produktów i usług do światowych standardów. Dotyczy to nie tylko jakości, ale przede wszystkim bezpieczeństwa.

Co prawda wytyczne ISO 45001 skierowane są do wszystkich podmiotów, bez względu na zakres ich działalności, wielkość oraz inne parametry, natomiast możliwe – a wręcz konieczne – jest ich dostosowanie do potrzeb poszczególnych podmiotów. W przemyśle jest to wręcz niezbędne, gdyż jest to branża obciążona dużym ryzykiem, na które wpływa wiele zróżnicowanych czynników.  My zaś pomagamy je zidentyfikować,  określić, przeanalizować i zastosować takie rozwiązania, które będą przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom,  eliminując potrzebę ponoszenia wysokich kosztów związanych z wypadkami w pracy, przestojami, awariami i innymi zdarzeniami.

Kompleksowe wdrożenie ISO 45001

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem organizacji w ramach wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnego z wymogami normy ISO 45001:2018. Konkretne działania dobierane są indywidualnie w taki sposób, by w jak najlepszy sposób odpowiedzieć na potrzeby danej firmy, natomiast można podzielić je na kilka głównych etapów.

Wśród etapów wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (BHP) ISO 45001 wymienić możemy przede wszystkim:

 • Wstępny audyt – będący dokładną analizą działań i procesów zachodzących w firmie, a także przeglądem dokumentów i ustaleniem czynności, które należy podjąć w celu spełnienia wymogów normy;
 • Analiza ryzyka – określenie czynników wpływających na bezpieczeństwo oraz opracowanie sposobów ich niwelowania, utworzenie metodyki identyfikacji i oceny ryzyka zawodowego;
 • Dokumentacja – opracowanie polityki BHP, kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie oraz pozostałej dokumentacji wymaganej przez normę, a następnie ich wdrożenie;
 • Wdrożenie i szkolenie pracowników – wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjnych i procedur systemowych odnoszących się do bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, szkolenia z wymagań normy dla pracowników;
 • Audyt wewnętrzny – kontrola niezależnego audytora, mająca na celu sprawdzenie, czy system jakości ISO 45001 wdrożony w firmie spełnia wymagania normy;
 • Działania korygujące i doskonalące – poprawa wykrytych błędów oraz analiza funkcjonowania wdrożonego systemu;
 • Certyfikacja – złożenie formalnego wniosku akredytacyjnego i poddanie firmy akredytacji.

Korzyści płynące z ISO 45001

 • Stosowanie odpowiednich wymagań prawnych dotyczących zasad BHP;
 • Sprawne zarządzanie ryzykiem w firmie;
 • Zapobieganie lub zmniejszenie ilości wypadków w pracy;
 • Poprawa standardów bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy;
 • Właściwa edukacja kadry w zakresie BHP;
 • Wzrost prestiżu firmy;
 • Zwiększenie efektywności i wydajności podmiotu.

Więcej informacji pod telefonem
mob. +48 502 704 605

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!