Logo RnD.Aero

Wdrożenie ISO 17025

System Zarządzania Jakością

Wysoka jakość produktów lub usług to podstawa, na którą zwracają uwagę klienci. Ich potwierdzeniem jest certyfikat ISO. 

Wdrożenie poszczególnych systemów ISO nie tylko poprawi funkcjonowanie Twojej firmy i zwiększy jej prestiż, ale przede wszystkim wpłynie na zaufanie Klientów – zwłaszcza tych, którzy z oferty będą korzystać po raz pierwszy.

Wdrożenie ISO 17025

Przemysł lotniczy wymaga pewnych i sprawdzonych rozwiązań, zaś jego oferta produktowa i usługowa musi spełniać najwyższe normy bezpieczeństwa. Możliwe jest to między innymi dzięki laboratoriom, które uwiarygadniają działania, podnoszą kwalifikacje i sprawiają, że  możliwe jest ciągłe udoskonalanie technologii. Te natomiast, by przedstawiały wiarygodne i rzetelne wyniki, muszą działać zgodnie z normą ISO 17025.

ISO 17025 – czym jest?

ISO 17025 to norma, która zawiera wytyczne dotyczące zarządzania jakością w laboratoriach badawczych i wzorujących, a także wymagania techniczne dla nich. Została utworzona po to, by ujednolicić standardy obowiązujące w laboratoriach na całym świecie. Dotyczy ona takich kwestii, jak organizacja pracy, nadzór nad dokumentacją, stosowane materiały i produkty, przebieg poszczególnych procesów, obsługa klientów. Ponadto określone zostały wymagania techniczne, które powinien spełniać personel, lokal, poszczególne metody badań, sprzęt oraz jak powinno przebiegać postepowanie z pobranymi próbkami.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością w laboratorium sprawia, że podmiot może ubiegać się o akredytację prowadzoną przez Polskie Centrum Akredytacji. Należy wspomnieć, że ISO 17025 jest niejako technicznym uzupełnieniem ISO 9001 i choć są to standardy od siebie niezależne, to niekiedy posiadanie certyfikacji ISO 17025 jest wymagane przez klientów – a już w branży lotniczej szczególnie.

Wymagania normy ISO 17025

Wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z normą ISO 17025 jest najlepszym sposobem na potwierdzenie kompetencji i jakości świadczonych usług przez podmioty kontrolno-pomiarowe i naukowo-badawcze. Konieczne jest najpierw wprowadzenie wymagań określonych przez normę ISO 17025:2017, a następnie ubieganie się o certyfikat akredytacji, wydawany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Norma ta określa wymagania dotyczące zarówno opracowania systemu, jego wdrożenia, jak również warunki, które muszą zostać spełnione, by uznane zostały kompetencje laboratorium do wykonywania badań. Wymagania te odnoszą się przede wszystkim do kompetencji pracowników, kontroli i jakości sprzętu pomiarowego, parametrów jego działania, a także jego użytkowania i przechowywania. Obszerne warunki dotyczą poszczególnych metod i procesów badawczych oraz ich stosowania – poboru prób, przygotowania i przeprowadzania badań, raportowania wyników. Norma ta zawiera także wymagania odnoszące się do kontaktów z klientami, przebiegu zakupów, korzystania z usług podwykonawców i wiele innych.

Kompleksowe wdrożenie ISO 17025

Norma ISO 17025 to wytyczne właściwe dla wszystkich laboratoriów badawczych i wzorcujących, funkcjonujących zarówno jako podmioty niezależne, jak i będące częścią danej organizacji.

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem organizacji w ramach wdrażania systemu zarządzania jakością w laboratorium badawczym i wzorującym, zgodnego z wymogami normy ISO 17025:2017.

Wśród etapów wdrażania Systemu Zarządzania Jakością w Laboratorium Badawczym i Wzorującym ISO 17025 wymienić możemy przede wszystkim:

 • Wstępny audyt – będący dokładną analizą działań i procesów zachodzących w firmie, a także przeglądem dokumentów i ustaleniem czynności, które należy podjąć w celu spełnienia wymogów normy w zakresie zarządzania jakością w laboratorium zgodnie z wytycznymi ISO 17025;
 • Dokumentacja – opracowanie odpowiednich procedur, instrukcji oraz innych dokumentów koniecznych do wdrożenia zasad postępowania i ich nadzorowania, w tym opracowanie Księgi Jakości;
 • Wdrożenie i szkolenie pracowników – wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjnych, po czym przedstawienie pracownikom nowych regulacji i działań regulujących system zarządzania jakościowego w laboratorium;
 • Audyt wewnętrzny – kontrola mająca na celu sprawdzenie, czy system jakości ISO 17025 wdrożony w firmie spełnia wymagania normy;
 • Działania korygujące i doskonalące – poprawa wykrytych błędów oraz analiza funkcjonowania wdrożonego systemu
 • Certyfikacja – złożenie formalnego wniosku akredytacyjnego i poddanie laboratorium akredytacji przez  Polskie Centrum Akredytacji.
 

Korzyści płynące z ISO 17025

 • Usprawnienie działania laboratorium;
 • Zwiększenie precyzji badań i wzorcowań;
 • Wykazanie, że wykonywane przez laboratorium badania są zgodne z obowiązującymi standardami, zaś otrzymane wyniki miarodajne, dokładne i rzetelne;
 • Potwierdzenie kompetencji pod względem technicznym;
 • Możliwość podnoszenia jakości usług i produktów;
 • Wzrost prestiżu laboratorium;

 

Więcej informacji pod telefonem
mob. +48 502 704 605

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!