Podejście procesowe w Zarządzaniu Jakością

Podejście procesowe w Zarządzaniu Jakością

Normy ISO a w szczególności norma 9001:2015 proponuje wykorzystanie podejścia procesowego podczas projektowania i wdrażania Systemu Zarządzania Jakością.

Czym jest proces?

Proces to sekwencja działań, powiązanych ze sobą, których efektem jest uzyskanie określonego produktu. W przedsiębiorstwie prowadzi do spełnienia wymagań klienta wewnętrznego lub zewnętrznego. W firmach i organizacjach realizowanych jest równocześnie wiele procesów. Najczęstszymi procesami są: proces sprzedaży, proces zakupu, proces dostawy czy produkcji.

A jak zdefiniować podejście procesowe?

Podejście procesowe jest to wzajemne zarządzanie (uprzednio zidentyfikowanymi) procesami i ich powiązaniami, aby osiągać zamierzone wyniki. Takie podejście umożliwia organizacji nadzorowanie powiązań i zależności między procesami, aby nieustannie poprawiać całkowite efekty działań. Zarządzanie procesami i systemem może być osiągnięte poprzez zastosowanie cyklu PDCA z ukierunkowaniem na podeście oparte na ryzyku, mającym na celu wykorzystanie szans oraz zapobieganie niepożądanym wynikom.

Podejście procesowe umożliwia:

  • zrozumienie i konsekwentne spełnianie określonych wymagań
  • rozpatrywanie procesów jako wartości dodanej
  • uzyskanie skuteczności realizowanych procesów
  • doskonalenie procesów na podstawie oceny danych i informacji z monitorowania.

Co to jest cykl PDCA

Cykl PDCA (zwany również kołem Deminga) jest koncepcją zarządzania jakością, której założeniem jest ciągłe doskonalenie poprzez stosowanie 4 następujących po sobie etapach:

  1. P – Planuj: należy ustalić cele systemu i jego procesów oraz zasoby niezbędne do dostarczania wyjść z procesów zgodnych z wymaganiami klientów oraz ustanowionymi politykami organizacji, a także należy zidentyfikować występujące ryzyka i szanse
  2. D – Wykonaj: należy wdrożyć działania, które były zaplanowane
  3. C – Sprawdź: należy monitorować i mierzyć procesy (tam gdzie ma to zastosowanie) i będące ich wynikiem wyroby lub usługi w odniesieniu do ustanowionych polityk, celów, wymagań i zaplanowanych działań, a także należy przedstawiać wyniki tych pomiarów
  4. A – Działaj: wprowadzaj działania doskonalące, jeżeli są one konieczne.

PDCA jest zalecany w większości norm z serii ISO. Z tego względu jest dużym ułatwieniem podczas integracji różnych systemów oraz przy dążeniu do ciągłego doskonalenia organizacji jako całości.