Krajowy Fundusz Szkoleniowy: czyli jak optymalnie wykorzystać budżet na szkolenia w 2024 roku.

Co to jest KFS?

To fundusz dzięki któremu firmy mogą uzyskać wsparcie finansowe nawet 100% na szkolenia dla swoich pracowników. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to wydzielona część Funduszu Pracy, która ma na celu dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. KFS powstał aby pozwolić na kształcenie w zawodach deficytowych i podnieść kwalifikacje w zakresie który został określony przez pracodawców jako wymagający poprawy.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie z KFS?

Środki z KFS można przeznaczyć przede wszystkim na zaspokojenie potrzeb szkoleniowych pracowników jak i firmy. Można z niego sfinansować:

  • szkolenia
  • kursy
  • studia podyplomowe
  • badania lekarskie i psychologiczne

Gdzie i jakie złożyć dokumenty do KFS?

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy(PUP) właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności. Powiatowe Urzędy Pracy zwykle ogłaszają dwa nabory w ciągu roku, pierwszy ogłaszany jest na początku roku w lutym lub marcu, kolejny ogłaszany jest w zależności od urzędu od maja do listopada danego roku. Wraz ogłoszeniem naboru, urząd udostępnia na swojej stronie internetowej wniosek wraz z regulaminem oraz załącznikami, należy je wypełnić i złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej w wyznaczonym terminie.

Szkolenie ISO 9001

Jak wysokie jest dofinansowanie z KFS?

Dofinansowanie z KFS jest objęte limitem 300% średniego wynagrodzenia dla jednego pracownika. Dodatkowo są dwa poziomy dofinansowania:

  • 100 dla firm zatrudniających do 10 pracowników
  • 80% dla pozostałych firm

Jakie konkretne szkolenia i kursy mogę sfinansować?

Co roku Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy ustala priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na rok 2024 zostały ustalone następujące priorytety:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Dodatkowo priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy to:

A. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

B. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

C. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

D. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

To tylko kilka przykładów szkoleń i kursów:

  • Wymagania ISO9001:2015
  • Certyfikowany Audytor wewnętrzny ISO27001
  • Zarządzanie Jakością w Lotnictwie
  • Cyfryzacja Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z ISO9001:2015

Można skorzystać zarówno ze szkolenia otwartego jak i ze szkolenia zamkniętego zorganizowanego tylko dla przedsiębiorstwa. Zaletami szkolenia zamkniętego jest optymalne dopasowanie tematyki do potrzeb firmy i poziomu wiedzy i doświadczenia pracowników. Również termin może być elastyczny a lokalizacja dobrana tak aby była wygodna dla wszystkich pracowników. Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem to zapraszamy do kontaktu a pomożemy wybrać lub zaplanować szkolenia i kursy dla całej firmy lub tylko wybranych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *