Logo RnD.Aero

Audyt ISO 9001

niezależna ocena firmy

ISO 9001:2015 to jedna z najbardziej znanych norm na świecie. Nasi audytorzy mogą przeprowadzić audyt w firmie aby wskazać luki i procesy które można doskonalić. Rodzaje audytów: zerowy zwany również przedwdrożeniowym, lGAP(luk), powdrożeniowy, sprawdzający(przed certyfikacyjny). Choć żaden z wymienionych audytów nie jest obowiązkowy, to jego przeprowadzenie daje cenną wiedzę do rozwoju i udoskonalania każdej firmy.

ISO 9001 – czym jest audyt?

Definicja audytu według norm ISO 9000 mówi nam że jest to systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu. Pozwala on na ocenę skuteczności systemu zarządzania jakością oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy.

Przed przystąpieniem do wdrażania ISO 9001 powinien być przeprowadzony audyt przedwdrożeniowy, zwany również zerowym lub wstępnym. Audyt taki ma na celu identyfikacje luk i stopnia spełnienia zgodności działalności firmy z wymaganiami normy ISO9001:2015. Audyt ten pozwoli na określenie obszarów w których niezbędna jest poprawa tak aby spełnić wymagania normy i rzetelnego zaplanowania wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO9001.

Najpopularniejsza norma ISO 9001:2015 jest uniwersalna co umożliwia jej implementacje nie tylko w firmach ale w każdej organizacji, bez względu na wielkość,  przedmiot działalności czy skomplikowanie procesów głównych.

Odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie audytu ułatwia i przyspiesza wdrożenie ISO9001. Wnioski i rekomendacje wynikające z raportu z audytu dają wiedzę o słabych i mocnych stronach organizacji, jak również wskazują szanse i zagrożenia.

Pierwszym krokiem do uzyskania certyfikatu ISO9001:2015 powinien być audyt oraz określenie zakresu Systemu Zarządzania Jakością, gdyż postawienie wyraźnych granic znacząco przyspiesza wdrożenie i obniża koszty nie tylko wdrożenia, ale również certyfikacji a przede wszystkim koszty utrzymania i codziennej pracy.

Rzetelny audyt to najlepsze narzędzie do doskonalenia i zwiększania efektywności procesów w każdej firmie.

Kompleksowe wdrożenie ISO 9001:2015 zaczyna się od audytu

Pierwszym naszym krokiem w każdym wdrożeniu jest przeprowadzenie audytu przez certyfikowanych audytorów. Pozwala on na zaplanowanie konkretnych działań i wdrożenia oraz określenia kosztów wdrożenia. Gwarantuje to sprawne wdrożenie bez zbędnych niespodzianek.

Wśród etapów wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 wymienić możemy przede wszystkim:

 • Wstępny audyt – będący dokładną analizą działań i procesów zachodzących w firmie, a także przeglądem dokumentów i ustaleniem czynności, które należy podjąć w celu spełnienia wymogów normy;
 • Projektowanie Systemu – ważny etap od którego zależy sukces wdrożenia Systemu
 • Opracowanie dokumentacji – opracowanie wszelkiej dokumentacji systemu, a więc instrukcji, procedur i formularzy, które wymaga norma 9001, a następnie ich wdrożenie;
 • Wdrożenie i szkolenie pracowników – wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjnych, w tym modyfikacje zakresów obowiązków i ustalenie nowych stanowisk, po czym przedstawienie pracownikom nowych regulacji i działań regulujących system zarządzania jakością;
 • Audyt wewnętrzny – kontrola niezależnego audytora, mająca na celu sprawdzenie, czy system jakości ISO 9001 wdrożony w firmie jest przestrzegany i spełnia wymagania normy;
 • Działania korygujące i doskonalące – poprawa wykrytych błędów oraz analiza funkcjonowania wdrożonego systemu.

Korzyści płynące z audytu wstępnego

  • Szczegółowe poznanie firmy;
  • Optymalizacja procesów zachodzących w firmie;
  • Precyzyjne określenie zakresu SZJ;
  • Optymalizacja kosztów wdrożenia SZJ.

Więcej informacji pod telefonem
mob. +48 502 704 605

Widzisz potrzebę zmian w Twojej firmie?

Chcesz poprawić jej funkcjonowanie i działać na rzecz jej rozwoju?
Pragniesz dzięki temu zyskać Klientów i zwiększyć zyski?
Wdrożenie poszczególnych systemów ISO jest skutecznym i sprawdzonym rozwiązaniem.

Poznaj naszą ofertę.
Zapraszamy do kontaktu!